RODO


Klauzula informacyjna dla firmy

TRÓJMIASTO DLA KAŻDEGO Magdalena Grochalska

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez TRÓJMIASTO DLA KAŻDEGO Magdalena Grochalska, Pani/Pana danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TRÓJMIASTO DLA KAŻDEGO Magdalena Grochalska z siedzibą w Gdańsku, ul. Trakt św. Wojciecha 57b/1, 80-043 Gdańsk, wpisaną do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej identyfikującym się numerem NIP: 5862183633 oraz numerem REGON: 366476785, zwana dalej Administratorem
Dane Kontaktowe: e-mail: magdalena.grochalska90@gmail.com tel. 514 766 287.

2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe takie jak:
a) imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, seria i numer dowodu osobistego, adresy e-mail, numery telefonów,
b) nazwa firmy, NIP, REGON, KRS, adres siedziby, numery kont bankowych,
c) inne dane dobrowolnie przekazane przez Państwa do celów krótkoterminowego najmu mieszkania.

3. Administrator będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
a) przygotowanie na Pani/Pana żądanie oferty dotyczącej najmu krótkoterminowego oferowanej przez TRÓJMIASTO DLA KAŻDEGO Magdalena Grochalska.
c) wykonywania obowiązków wynikających z korzystania przez Panią/Pana z usług firmy TRÓJMIASTO DLA KAŻDEGO Magdalena Grochalska;
d) przetwarzanie do wewnętrznych celów administracyjnych firmy TRÓJMIASTO DLA KAŻDEGO Magdalena Grochalska.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt.3 celów przetwarzania tj.:
a) w zakresie realizacji wykonywanej na rzecz Pani/Pana usługi, od momentu zlecenia usługi lub przesłania na Pani/Pana życzenie oferty handlowej, do czasu zakończenia wykonywania usługi, a po tym czasie przez okres 5 lat oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy do celów archiwalnych, do czasu wycofania tej zgody.
b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na TRÓJMIASTO DLA KAŻDEGO Magdalena Grochalska w związku z prowadzoną działalnością, do czasu wypełnienia tych obowiązków;
c) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania;

5. Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe następującym osobom trzecim wyłącznie do celów wskazanych w niniejszym dokumencie:
a) podmiotom z którymi administrator ma podpisaną umowę o przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji łączących umów koniecznych do realizacji obowiązków Administratora, ochrony praw Administratora wynikających z przepisów prawa w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom takim jak: podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie oraz firmy z którymi współpracujemy świadcząc dla Państwa usługi. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Administratorem umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z przepisami prawa,
b) organom władzy, organom nadzorującym i innym osobom trzecim w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem,
c) organom podatkowym,
d) bankom i firmom windykacyjnym w celu ochrony żywotnych interesów Administratora.

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art.17 Rozporządzenia;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art.20 Rozporządzenia.

7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art.6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.

8. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu realizacji usług lub przygotowania oferty przez TRÓJMIASTO DLA KAŻDEGO Magdalena Grochalska, podanie Pani/Pana danych jest warunkiem przygotowania oferty lub realizacji usługi. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości przygotowania oferty, zawarcia lub realizacji usługi przez TRÓJMIASTO DLA KAŻDEGO Magdalena Grochalska.

9. W przypadkach uznania, iż przetwarzania Pani/Pana danych osobowych naruszają przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.